Ako dopadol letný monitoring medveďa hnedého v Malej Fatre

27.10.2019

Monitoring medveďa hnedého (Ursus arctos) sa uskutočnil už po 17. krát (prvý ročník v roku 2003). Podujatie organizuje Správa NP Malá Fatra za účasti dobrovoľníkov, členov stráže prírody, zamestnancov správ iných chránených území a niektorých poľovníkov. Druhý krát vo svojej histórii (2018, 2019) bola okrem metódy priamych pozorovaní využitá súčasne aj metóda fotomonitoringu. Za týmto účelom boli inštalované fotopasce v pásme lesa, pri tzv. medvedích stromoch. Celkovo tak bolo monitorovaných 53 lokalít (27 - priame pozorovania, 26 - fotopasce). Monitoring sa realizoval v náhradnom termíne, v dňoch 14. - 16. júna 2019 za účasti 38 mapovateľov. Sledovanie medveďov začalo v piatok o 17.00 hodine, ukončené bolo v nedeľu o 08.00 hod. Monitoring prebehol bez akéhokoľvek prikrmovania medveďov na ploche približne 225 km2.

Oproti predchádzajúcemu roku s relatívne chladným a hlavne veterným počasím, panovalo v týchto dňoch mimoriadne horúce počasie (29 - 32°C), našťastie bez búrok dažďa a hmiel. Vo vysokých horských polohách bolo však relatívne chladno, na niektorých lokalitách ešte s prítomnosťou snehových polí.

Výsledky

Nie každá lokalita je na pozorovania úspešná. Pozorovania sa nakoniec uskutočnili na 66,7 % obsadených stanovíšť, čo je veľmi dobrý výsledok. Dlhodobý priemer úspešnosti lokalít (2007 - 2018) sa v území pohybuje okolo 48 %. Naopak, lokality sledované fotopascami boli menej produktívne (15,4 %). V roku 2018, keď boli lokality s fotopascami prvý krát súčasťou monitoringu bola ich úspešnosť mierne vyššia a to 20 %.

Mapovatelia videli medvede celkom 60 krát, pričom v 39. prípadoch šlo zrejme o jedinečné, neduplicitné pozorovania (na základe času pozorovania, opisov jedincov a vzdialeností, medzi sledovanými jedincami). Celkom bolo pozorovaných rekordných 123 medveďov, po odrátaní opakovane videných jedincov to je 66 jedincov. Miera duplicitných pozorovaní medveďov tak dosiahla 35,0 % (dlhodobý priemer 33,3 %). K vizuálne zaznamenaným jedincom treba pripočítať ďalších 6 (celkovo fotopasce nasnímali 7 jedincov), ktoré boli zachytené fotopascami v pásme lesa. Počas monitoringu bolo teda pozorovaných 72 jedinečných medveďov, čo zodpovedá hustote 32 jedincov / 100 km2 na pozorovanej ploche. Celkový odhad populačnej hustoty je však náročnejší, nakoľko tu treba prihliadať na geografickú i demografickú uzavretosť.

Videných bolo 13 vodiacich samíc, ktoré vodili celkom 30 mláďat. Vodiace samice a ich mláďatá teda predstavovali viac ako polovicu (59,7 %) všetkých videných medveďov. U tejto kategórie bola zaznamenaná vysoká miera duplicitných (opakovaných) pozorovaní, keďže samice sa zvyčajne pohybovali na malých plochách (sedentárne správanie). Presnejšiu štruktúru vrhov znázorňuje tabuľka nižšie.


Najviac medveďov bolo zaznamenaných v sobotu a to až 44,8 %. Jedenásť pozorovaní bolo v ochrannom pásme, 38 v národnom parku, 3 v ochrannom pásme rezervácií a 11 priamo v rezerváciách. Priemerná dĺžka pozorovania dosiahla 30 min, najdlhšie pozorovanie trvalo 2,5 hodiny. Okrem medveďov boli pozorovaní dvaja vlci, na jednej z lokalít aj dvojica rysov. Všetkým účastníkom, ako aj poľovným združeniam, ktoré poskytli svoje zázemie (chaty, posedy), prípadne sa priamo zapojili do pozorovania, patrí poďakovanie. Dovidenia o rok.