Pomôžte zmapovať lesné kury

13.03.2017

Lesné kurovité vtáky patria k ohrozeným druhom našich národných parkov a chránených vtáčích území. Napriek tomu, že tu by mali nachádzať útočisko. Podľa posledného Červeného zoznamu vtákov Slovenska (hodnotené obdobie 2002 - 2012) sú tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) a tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) zaradené do kategórie silne ohrozených druhov (Endangered). Oproti predchádzajúcemu obdobiu sa ich zaradenie z kategórie zraniteľný (Vulnerable) ešte zhoršilo.

Tetrov hlucháň. Počet týchto vtákov v NP Malá Fatra zrejme nepresahuje 20 jedincov, na celom Slovensku je to okolo 700 - 800 ks. Najviac ho ohrozuje lesné hospodárstvo. 

Mapovanie výskytu tetrova hlucháňa je náročné a dá sa povedať, že v súčasnosti sa tejto aktivite na potrebnej úrovni nevenuje žiadna záujmová skupina.

Podobne je to aj s tetrovom hoľniakom. Tento druh je však v prírode, najmä v čase toku ľahšie zaznamenateľný. A to sú dôvody, prečo prichádzame s incitatívou zapojiť do monitoringu aj verejnosť. Naše 14 ročné skúsenosti s monitoringom medveďa, do ktorého sa aktívne zapája množstvo dobrovoľníkov jasne ukazujú, že takáto spolupráca je obojstranne prospešná. Časť záujemcov získa nové poznatky a skúsenosti, ochrana prírody zas uceleneší pohľad na výskyt druhu a v neposlednom rade i sympatizantov.

Tetrov hoľniak - v minulosti druh kotlín a predhoria dnes dožíva nad hornou hranicou lesa.

Pokiaľ máte vážny záujem zúčastniť sa pripravovanej trojdňovej terénnej akcie, môžete sa prihlásiť cez formulár na našej stránke. Bližšie info o monitoringu, ktorý sa uskutoční na konci apríla (cez víkend) nájdete už onedlho v sekcii MONITORING. Odporúčame preto sledovať náš web. Organizátormi sú ŠOP SR - Správa NP Malá Fatra a Fatranský spolok.