Výsledky zimného monitoringu veľkých šeliem

05.02.2017

V dňoch 20.-21. január 2017 sa v oblasti Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma konal II.ročník zimného monitoringu veľkých šeliem. Celkovo sa prihlásilo 86 osôb, čím sa oproti roku 2016 zvýšil záujem až dvojnásobne. V piatok sa konal seminár venovaný veľkým šelmám, kde zazneli príspevky ku medveďovi, vlkovi, rysovi a k mačke divej. Prednášajúci sa venovali najmä správnemu určovaniu pobytových znakov šeliem nájdených v teréne, ale aj samotnému životu týchto zaujímavých zvierat.

Účastníci večerných prednášok
Účastníci večerných prednášok

Počasie pripravilo pekné aj keď veľmi náročné podmienky. V sobotu sa do terénu na 44 trás vydalo až 71 osôb, ktorý prešli približne 340 km v území po turistických chodníkoch či lesných cestách. Nakoľko boli snehové podmienky náročné a aj v najnižších polohách predstavoval sneh hrúbku niekoľkých desiatok cm, tento ročník monitoringu sa niesol v duchu obtiažneho prechádzania a brodenia. Výsledky ale určite kompenzujú vynaloženú námahu a priniesli zaujímavé informácie o pohybe šeliem v území.

Medveď hnedý bol zistený v počte 13 až 16 jedincov. I napriek silnej a na sneh bohatej zime boli zistené takmer všetky jedince v bučinách na úrode bukvíc, ktoré vyhrabávali spod snehu.

Vlk priniesol prekvapenie v podobe počtu jedincov v oboch svorkách. Spolu sa zistilo pre územie národného parku max. 7 - 8 jedincov. V jednej skupine boli zistení štyria vlci, v druhej traja. Viacerí mapovatelia mali v severnej oblasti Fatry stopy po prítomnosti jediného vlka, takže jeho pohyb sa dal postupne pekne vyobraziť v mape. V ochrannom pásme boli zistené len 4 jedince, pričom sa potvrdil rozpad jednej vlčej svorky, kde z piatich jedincov v nedávnom období ostal jediný. Nie je vylúčené, že ide o rovnakého jedinca, ktorý bol zistený priamo v NP.

Pri rysovi sa v území NP zistili iba 4 jedince, v OP tiež 4 jedince, pričom v oboch územiach boli zistené vodiace rysice, vždy len s jediným mláďaťom. Výskyt mačky divej bol potvrdený len v jednom prípade, v oblasti Domašínskeho meandra.

Najčastejšie boli zaznamenané pobytové znaky medveďa hnedého (24), vlka dravého  (23), rysa ostrovida (22) a mačky divej (1) ktoré vykazovali rôzny stupeň čerstvosti. Na základe odhadu veku stôp, ich vzájomnej vzdialenosti a opakovania niektorých zoskupení (napr. svorky vlkov, vodiace rysice) boli odhadnuté vyššie uvedené počty jednotlivých druhov. Tieto čísla viac - menej korešpondujú s údajmi získavanými v priebehu celého roka, najmä z fotomonitoringu. Pri medveďovi tento odhad robený nebol. Pri ňom sme sa venovali len častosti výskytu pobytových znakov v čase hibernácie.

Aktivita medveďov uprostred zimy s dostatkom potravy neprekvapuje
Aktivita medveďov uprostred zimy s dostatkom potravy neprekvapuje

Bolo zozbieraných niekoľko vzoriek trusu a moču od vlka aj rysa, ktoré budú slúžiť pre genetický výskum.

Určite každému účastníkovi treba poďakovať za námahu a čas, ktorý venoval výskumu a ochrane veľkých šeliem v území Národného parku Malá Fatra. Veríme tiež, že seminár a nami podané informácie veľa prezradili o skrytom živote šeliem a účastníci sa vrátia aj o rok.

TF & MK