Sem vložte podnadpis

Stacionárny monitoring

v Malej Fatre sa organizuje od roku 2003


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 2018

V máji 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR). Aby sme mohli zostať v kontakte a informovať Vás o príprave a vyhodnotení monitoringu, potrebujeme Váš súhlas (posledný bod vo formulári nižšie). Vaše údaje neposkytujeme tretím osobám a využívame ich na tieto účely.

Dňa 30. 5. 2018 bolo prihlasovanie na monitoring už ukončené.

Stacionárny monitoring je zoologickou aktivitou, ktorú zastrešuje Správa NP Malá Fatra. Monitoring je založený na priamych vizuálnych pozorovaniach jedincov. V rámci územia sú určené pozorovacie stanovištia, z ktorých sa medvede sledujú. Nachádzajú sa v relatívne prehľadnej krajine v predhorí, na horských lúkach a okrajoch rúbaní, no vystupujú až do subalpínskeho pásma. Úlohou mapovateľa je zotrvať na pridelenej lokalite počas troch dní (víkend) a pozorovať určený priestor. Do podkladov zaznamenáva každé pozorovanie, kde uvedie čas a dĺžku pozorovania, správanie sa a počet jedincov, odhad hmotnosti či výšku v kohútiku, sfarbenie, vodiace samice, rušivé činitele a ďalšie doplnkové informácie. Pozorovania sa zaznačujú aj do mapovej prílohy. Metóda vzhľadom na charakter územia (pomerne vysoká lesnatosť) a relatívne nízky počet zúčastnených mapovateľov neumožňuje získať údaj o absolútnej početnosti druhu v sledovanom priestore, no toto nie je ani hlavným cieľom. Monitoring  podáva prehľad o časovo - priestorovej distribúcii a aktivite medveďov, o ich väzbe k prostrediu, o správaní sa, a poukazuje na pohlavnú a vekovú štruktúru populácie. Od roku 2018 je metóda monitoringu modifikovaná v zmysle záverov tohoto článku.

V oblasti vyhodnotenia údajov súvisiacich s počtom zaznamenaných jedincov má takýto monitoring výhody oproti iným spôsobom (sledovanie pobytových znakov na transektoch). Na základe viac-menej jednoznačných charakteristík (dátum a čas pozorovania, presná lokalizácia, odhadnutá hmotnosť, sfarbenie jedincov, smer pohybu, prípadná foto a video dokumentácia) možno pomerne dobre eliminovať duplicitné záznamy.

Na realizácii monitoringu sa okrem Správy NP Malá Fatra podieľa Fatranský spolok, vybrané poľovné združenia, aktívni členovia Stráže prírody, študenti a ďalší dobrovoľníci.

Prihlásením sa nevzniká automatický nárok na účasť. Usporiadatelia si vyhradzujú právo výberu záujemcov.


K priebehu monitoringu

Záujemcom o účasť odporúčame pozorne prečítať

Aktivitu usporiadala Správa Národného parku Malá Fatra po prvý krát v roku 2003. Ide o víkendovú akciu, poriadanú v mesiaci jún. Vyhlasujú sa dva termíny s odstupom jedného týždňa. Monitoring sa však vždy koná len v jednom z nich, podľa počasia. Definitívne rozhodnutie, či bude monitoring v hlavnom alebo náhradnom termíne padne 2 - 3 dni pred prvým termínom. V roku 2018 to bude zverejnené na našej stránke 5. alebo 6. júna.

Začína sa v piatok na Správe NPMF (Hrnčiarska 197, Varín, 013 03). Čas stretnutia 11.30 hod. Najneskôr o 17.00 hod večer v daný deň musia byť všetci na pridelených lokalitách.

Lokality

Pozorovacie stanovištia sú vybrané po mnohoročných skúsenostiach. Priemerná úspešnosť pozorovaní na lokalitách sa pohybuje okolo 30 - 50 %. Lokality prideľujeme účastníkom podľa ich skúseností a výbavy. Počet lokalít v roku 2018 bude maximálne 26.

V horských podmienkach nad hornou hranicou lesa upredňostňujeme ľúdí s vysoko výkonnou pozorovacou technikou (kvalitné monokulárne ďalekohľady s vysokým zväčšením a svetelnosťou + statív). Ideálom je mať dobrý monokulár i svetelný binokulár zároveň. Pozorovania v týchto lokalitách sú často krát realizované na vzdialenosti 2 - 3 km zavčas ráno a za súmraku. Bežné binokuláre (napr. 8x42, 8x30, 10x 42 a pod) sú do týchto podmienok nedostačujúce. Ľudia s dobrou technikou majú teda prednostné právo. Na týchto lokalitách sa od ľudí očakávajú aj skúsenosti s bivakom vo voľnom teréne, zvládanie zlého počasia (hrozia búrky)! Nevyhnutnosťou je spacák, karimatka, stan či celta, dostatočná zásoba potravín, voda, čelovka, nabitý mobil, lekárnička). Schádzať na noc z týchto lokalít dole nemá význam. Dochádza k zbytočnému vyrušovaniu zveri. Treba si totiž uvedomiť, že na stanovišti je potrebné byť ráno o 04.00 hod a treba tam zotrvať aspoň do 21.30 hod.

Ďalšie stanovištia sa nachádzajú v predhorí, prípadne na väčších lúkach v pásme lesa. Tu su uskutočňované pozorovania na menšie vzdialenosti. Postačuje mať so sebou binokulár s vysokou svetelnosťou (napr. 8 x 56, 7x50). Na týchto lokalitách nie je nevyhnuté zotrvať počas celej noci, keďže sú zväčša ľahko dostupné. Z hľadiska rušenia však odporúčame nocovanie i v tomto prípade. To znamená, že aj tu treba mať patričnú výstroj.

Všetkým účastníkom odporúčame mať uzavreté poistenie na hory. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a prípadný zásah HZS si hradí každý sám.

Spôsob monitoringu

Pozorovania sa uskutočňujú v čase od cca 4.00 do 7.30 hod ráno a od 17.00 do 21.30 hod večer. Počas dňa sa môžu mapovatelia z lokalít vzdialiť, keďže pravdepodobnosť pozorovaní je výrazne nižšia. V nedeľu sa monitoring končí o 7.30 hod.

V prípade náhleho výrazného zhoršenia počasia, s pravdepodobnosťou, že zlé počasie bude trvať viac ako deň, sa monitoring operatívne zruší. Ak mapovateľ opustí svoju lokalitu natrvalo (ukončí monitoring z akýchkoľvek dôvodov), musí o tom informovať (potrebné kontakty budú uvedené vo formulároch). V takom prípade treba tiež uviesť trasu zostupu.

Všetci účastníci sú povinní správať sa na pridelených lokalitách ticho, neupozorňovať na seba, nevyrušovať zver. Zakazuje sa kladenie ohňa a svojvoľná zmena pozorovacieho miesta. Nerešpektovanie pravidiel je definitívnym koncom účasti na aktuálnom, ako i všetkých budúcich monitoringoch. Treba si uvedomiť, že v teréne bude niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa navzájom vidia (počujú) a neprimerané správanie sa dá veľmi ľahko zistiť. Na monitoringu budú participovať i poľovníci, takže kontrola je i z tejto strany. Využívanie poľovníckych zariadení je možné len na konkrétnych lokalitách, ktoré budú vzájomne dohodnuté. Taktiež vjazd a státie motorovými vozidlami budú umožnené len v nevyhnutnej miere potrebnej na zabezpečenie monitoringu.

Upzorňujeme, že účasť na tejto akcii nezakladá nijaké právo pohybovať sa mimo termín monitoringu pešo či motorovým vozidlom po chránenom území v rozpore s návštevným poriadkom, používať poľovnícke zariadenia a pri prípadnej kontrole (zo strany vlastníkov pozemkov, poľovníkov, polície a pod) sa odvolávať na realizáciu monitoringu (okrem členov Stráže prírody pri Správe NP Malá Fatra).