Stacionárny monitoring

v Malej Fatre sa organizuje od roku 2003


V máji 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR). Aby sme mohli zostať v kontakte a informovať Vás o prípadnom Vašom zapojení do monitoringu, potrebujeme Váš súhlas so spracovaním a evidenciou osobných údajov (posledný bod vo formulári nižšie). Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám a využívame ich výlučne na tieto účely.

Stacionárny monitoring je zoologickou aktivitou, ktorú zastrešuje ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra. Monitoring je založený na priamych vizuálnych pozorovaniach jedincov. V rámci územia sú určené pozorovacie stanovištia, z ktorých sa medvede sledujú. Nachádzajú sa v relatívne prehľadnej krajine v predhorí, na horských lúkach a okrajoch rúbaní, no vystupujú až do subalpínskeho pásma. Úlohou mapovateľa je zotrvať na pridelenej lokalite počas troch dní (víkend) a pozorovať určený priestor. Do podkladov zaznamenáva každé pozorovanie, kde uvedie čas a dĺžku pozorovania, správanie sa a počet jedincov, odhad hmotnosti či výšku v kohútiku, sfarbenie, vodiace samice, rušivé činitele a ďalšie doplnkové informácie. Pozorovania sa zaznačujú aj do mapovej prílohy. Monitoring  podáva prehľad o časovo - priestorovej distribúcii a aktivite medveďov, o ich väzbe k prostrediu, o správaní sa, veľkosti vrhov a čiastočne poukazuje na pohlavnú a vekovú štruktúru populácie.

V oblasti vyhodnotenia údajov súvisiacich s počtom zaznamenaných jedincov má takýto monitoring výhody oproti iným spôsobom (sledovanie pobytových znakov na transektoch). Na základe viac-menej jednoznačných charakteristík (dátum a čas pozorovania, presná lokalizácia, odhadnutá hmotnosť, sfarbenie jedincov, smer pohybu, prípadná foto a video dokumentácia) možno pomerne dobre eliminovať duplicitné záznamy.

Na realizácii monitoringu sa okrem Správy NP Malá Fatra podieľa Fatranský spolok, vybrané poľovné združenia, aktívni členovia Stráže prírody, študenti a ďalší dobrovoľníci.

Prihlásením sa nevzniká automatický nárok na účasť. Usporiadatelia si vyhradzujú právo výberu záujemcov.


K priebehu monitoringu

Záujemcom o účasť odporúčame pozorne prečítať

Aktivitu usporiadala Správa Národného parku Malá Fatra po prvý krát v roku 2003. Ide o víkendovú akciu, poriadanú v mesiaci jún. Vyhlasujú sa dva termíny s odstupom jedného týždňa. Monitoring sa však vždy koná len v jednom z nich, podľa počasia. Definitívne rozhodnutie, či bude monitoring v hlavnom alebo náhradnom termíne padne 2 dni pred prvým termínom. V roku 2019 to bude zverejnené na našej stránke 5. júna.

Začína sa v piatok na Správe NPMF (Hrnčiarska 197, Varín, 013 03). Čas stretnutia 12.00 hod. Najneskôr o 17.00 hod večer v daný deň musia byť všetci na pridelených lokalitách.

Lokality

Pozorovacie stanovištia sú vybrané po mnohoročných skúsenostiach. Priemerná dlhodobá úspešnosť lokalít sa pohybuje okolo 46 %. Lokality prideľujeme účastníkom podľa ich skúseností a výbavy. Počet lokalít v roku 2019 bude maximálne 28.

V horských podmienkach nad hornou hranicou lesa upredňostňujeme ľúdí s vysoko výkonnou pozorovacou technikou (kvalitné monokulárne ďalekohľady s vysokým zväčšením a svetelnosťou + statív). Ideálom je mať dobrý monokulár i svetelný binokulár zároveň. Pozorovania v týchto lokalitách sú často krát realizované na vzdialenosti 2 - 3 km zavčas ráno a za súmraku. Bežné binokuláre (napr. 8x42, 8x30, 10x 42 a pod.) sú do týchto podmienok nedostačujúce. Ľudia s dobrou technikou majú teda prednostné právo. Na týchto lokalitách sa od ľudí očakávajú aj skúsenosti s bivakom vo voľnom teréne, zvládanie zlého počasia (hrozia búrky)! Nevyhnutnosťou je spacák, karimatka, stan či celta, dostatočná zásoba potravín, voda, čelovka, nabitý mobil, lekárnička). Schádzať na noc z týchto lokalít dole nemá význam. Dochádza k zbytočnému vyrušovaniu zveri. Treba si totiž uvedomiť, že na stanovišti je potrebné byť ráno o 04.00 hod a treba tam zotrvať aspoň do 21.30 hod.

Ďalšie stanovištia sa nachádzajú v predhorí, prípadne na väčších lúkach v pásme lesa. Tu sú uskutočňované pozorovania na menšie vzdialenosti. Postačuje mať so sebou binokulár s vysokou svetelnosťou (napr. 8 x 56, 7x50). Na týchto lokalitách nie je nevyhnuté zotrvať počas celej noci, keďže sú zväčša ľahko dostupné. Z hľadiska rušenia však odporúčame nocovanie i v tomto prípade. To znamená, že aj tu treba mať patričnú výstroj.

Všetkým účastníkom odporúčame mať uzavreté poistenie na hory. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť a prípadný zásah HZS si hradí každý sám.

Spôsob monitoringu

Pozorovania sa uskutočňujú v čase od cca 4.00 do 7.30 hod ráno a od 17.00 do 21.30 hod večer. Počas dňa sa môžu mapovatelia z lokalít vzdialiť, keďže pravdepodobnosť pozorovaní je výrazne nižšia. V nedeľu sa monitoring končí o 7.30 hod.

V prípade náhleho výrazného zhoršenia počasia, s pravdepodobnosťou, že zlé počasie bude trvať viac ako deň, sa monitoring operatívne zruší. Ak mapovateľ opustí svoju lokalitu natrvalo (ukončí monitoring z akýchkoľvek dôvodov), musí o tom informovať (potrebné kontakty budú uvedené vo formulároch). V takom prípade treba tiež uviesť trasu zostupu.

Všetci účastníci sú povinní správať sa na pridelených lokalitách ticho, neupozorňovať na seba, nevyrušovať zver. Zakazuje sa kladenie ohňa a svojvoľná zmena pozorovacieho miesta. Nerešpektovanie pravidiel je definitívnym koncom účasti na aktuálnom, ako i všetkých budúcich monitoringoch. Treba si uvedomiť, že v teréne bude niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa navzájom vidia (počujú) a neprimerané správanie sa dá veľmi ľahko zistiť. Na monitoringu budú participovať i poľovníci, takže kontrola je i z tejto strany. Využívanie poľovníckych zariadení je možné len na konkrétnych lokalitách, ktoré budú vzájomne dohodnuté. Taktiež vjazd a státie motorovými vozidlami budú umožnené len v nevyhnutnej miere potrebnej na zabezpečenie monitoringu.

Upzorňujeme, že účasť na tejto akcii nezakladá nijaké právo pohybovať sa mimo termín monitoringu pešo či motorovým vozidlom po chránenom území v rozpore s návštevným poriadkom, používať poľovnícke zariadenia a pri prípadnej kontrole (zo strany vlastníkov pozemkov, poľovníkov, polície a pod) sa odvolávať na realizáciu monitoringu (okrem členov stráže prírody pri Správe NP Malá Fatra).