Zimný monitoring veľkých šeliem

Ako prebieha, čo je jeho cieľom

Zimný monitoring veľkých šeliem bude v roku 2017 prebiehať nasledovne.

Zimný monitoring veľkých šeliem je metódou zameranou na zisťovanie prítomnosti skúmaných druhov živočíchov v sledovanom území. V Malej Fatre sa v minulosti organizoval sporadicky.

V roku 2016 bol zahájený prvý ročník so zameraním na rysa ostrovida a vlka dravého. Cieľom je podobne, ako pri letnom stacionárnom monitoringu urobiť z tohto podujatia systematicky sa opakujúcu akciu. Organizátorom je Správa NP Malá Fatra v spolupráci s Fatranským spolkom.

Naplánované sú dva termíny. Hlavným termínom je 21. január 2017. Pokiaľ by však bolo nevyhovujúce počasie (málo snehu, prípadne silné sneženie, výdatný dážď), zvolí sa náhradný termín - 4. február 2017, o čom budeme všetkých oficiálne prihlásených záujemcov včas informovať. Pri prihlasovaní cez formulár uveďte preto, ktoré termíny vám vyhovujú, ak vyhovujú oba, uveďte prosím túto možnosť. Monitoring sa bude konať len v jednom z uvádzaných termínov. Monitoring sa bude konať vo vybranom termíne približne v čase medzi 8.00 - 17.00 hod.

Pre ľudí so záujmom dozvedieť sa o terénnych monitoringoch veľkých šeliem viacej, ponúkame možnosť zúčastniť sa prednášok, ktoré sa budú konať deň pred začiatkom monitoringu, teda už v piatok (20.1. alebo 3.2. 2017) o 19.00 hod na Správe NP Malá Fatra vo Varíne. Ubytovanie bude zabezpečené na Správe NP Malá Fatra vo vlastných spacákoch. Pokiaľ sa chcete zúčastniť aj tohto vzdelávacieho seminára, nezabudnite to vyznačiť v prihlasovacom formulári. Prednášky na nasledovné témy zabezpečia:

medveď hnedý - M. Kalaš

rys ostrovid - M. Duľa

vlk dravý - T. Flajs, Ĺ. Hrdý

V sobotu ráno sa vyrazí na transekty (zväčša lesné cesty, chodníky, hrebene max po hornú hranicu lesa). Tieto budú záujemcom prideľované na základe ich výstroje, fyzickej kondície a skúseností. Dĺžka jednotlivých trás bude rôzna (cca 3 - 17 km). Na vytýčených trasách sa budú zaznamenávať pobytové znaky šeliem (stopy, trus, strhnutá korisť), ktoré bude treba zdokumentovať (fotografia, záznam GPS, zakreslenie do mapy), prípadne sa zabezpečí aj odber vzoriek (skúmavky budú záujemcom pridelené). Po prejdení pridelenej trasy monitoring končí. Získané údaje zaznamenané v mapovacích formulároch budú odovzdané osobne, prípadne ich možno zaslať emailom (konkrétne adresy koordinátorov budú uvedené v mapovacích formulároch). 

Ako prebiehal Zimný monitoring veľkých šeliem v roku 2016

12.02.2016 21:15

Mapovatelia na jednej z trás

V poslednú januárovú sobotu 2016 sa na území Národného parku Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme konal 1. zimný monitoring veľkých šeliem. Mapovanie spočívalo v prechádzaní dopredu rozdelených úsekov, kde sa mapovatelia snažili nájsť a zdokumentovať pobytové znaky po šelmách. Šlo najmä o stopové dráhy a trus vlka a rysa. Do formulárov zaznačovali druh šelmy, približný vek stopy / trusu, smer pohybu zvieraťa či zaujímavosti zistené počas prechádzania úseku. Spolu sa akcie zúčastnilo 44 osôb, pričom sa podarilo prejsť 35 trás o celkovej dĺžke približne 210 km. Dĺžka jednotlivých trás sa pohybovala od 3 do 17 km.

Počasie síce akcii moc neprialo a tesne pred ňou sa sneh vytopil na nižších lokalitách, i napriek tomu sa podarilo získať viacero zaujímavých poznatkov.

Pravdepodobne teplé počasie vytiahlo z brlohov aj medvede, ktoré sa podarilo nájsť na 6 lokalitách. U rysa ostrovida sa očakávali lepšie výsledky. Na základe fotografií urobených mapovateľmi, po vzájomnej konzultácii, sa v teréne na území národného parku potvrdili len 3 rôzne jedince. Jeden z rysov križoval trasu až štyrom sčítavateľom. V ochrannom pásme boli nájdené pobytové znaky tiež po 3 jedincoch. Relatívne nízky počet identifikovaných zvierat bol do istej miery spôsobený nedostatočnou snehovou pokrývkou v nižších polohách. Avšak na základe celoročného sledovania prostredníctvom fotopascí, identifikovaním pobytových znakov i čiastkových výsledkov telemetrie predpokladáme, že v území sa pohybuje max 10 jedincov.

Pri vlkoch sa potvrdili počty zistené v priebehu posledných mesiacov (cca pol roka). Na území parku žijú pravdepodobne 2 vlčie svorky. Jedna má päť členov, druhá troch. Ďalší vlk bol zistený na troch lokalitách. Mohlo ísť však aj o niektorého člena z vyššie uvedených svoriek. V severnej časti ochranného pásma sa potvrdili počty vlkov zistené z predchádzajúceho obdobia. V jednej svorke sú štyria členovia, v druhej sú dva vlky (z pôvodných päť členov).Mačka divá nebola počas monitoringu zistená na žiadnej trase.

Na záver ostáva poďakovať všetkým účastníkom, bez ktorých podobnú akciu nemožno zrealizovať.